صبح شرقی

.برنامه صبحگاهی رادیو هامون

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : نسرین گلوی

گویندگان : عبدالرحیم حسن زهی - محبوبه علی احمدی

نویسنده : محبوبه علی احمدی

گزارشگر: معصومه لشگری

دستیار تهیه : فاطمه جهانتیغ

ارتباطات : نجمه بیگلری - فاطمه مشهدی

گوینده خبر : فرشاد مختاری

 

تاریخ تولید: 1397