سلام برمش انقلاب

ویژه برنامه رادیویی انقلاب به زبان بلوچی

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : رحیم حسن زاده

گویندگان : محمد عظیم دارا - فهیمه نارویی - خدیجه راستایی - رحیم حسن زهی

آیتم پیامک : نفیسه درانی

گزارشگران : نصیر دامنی - ایوب ایرانژاد - محمد بخش درزاده - خدیجه راستایی

نویسندگان : رحیم حسن زهی - محمد عظیم دارا

تاریخ تولید: 1397