اسامی برندگان برنامه های دهه فجر

نام برنامه : ویژه برنامه های دهه فجر
  • رمضان وظیفه از زاهدان
  • فاطمه رشیدی
  • مهدی میر از چابهار
  • محمد جهانی نارویی از زاهدان
  • ملک بی بی طاهری از زاهدان