اسامی برندگان برنامه فرصت طلایی

نام برنامه : فرصت طلایی
  • سحر توکلی
  • محمد شریف شاهوزایی