اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • محمدرضا ریگی صنعتگر
  • ستاره رسایی