اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • محسن میر شکار
  • فرشته مختومی مقدم
  • فرشید ثهوری
  • رویا عربشاهی