اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • حمزه نارویی
  • غلامعلی دهمرده
  • نیره کیخا