اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • حسین نارویی
  • محمد حسین سپاهی
  • محمد جهانی نارویی
  • عبدالحسین مودی