اسامی برندگان برنامه سال نو سلام

نام برنامه : سال نو سلام
  • خانم جان بی بی
  • خانم رخشانی
  • شاه بی بی پیرکمالی