اسامی برندگان برنامه بیجه

نام برنامه : بیجه
  • ایوب کرد تمینی
  • گل پری میر