اسامی برندگان برنامه بیجه

نام برنامه : بیجه
  • زیبا کریم کشته
  • حسینعلی میرشاهی