اسامی برندگان برنامه بیجه

نام برنامه : بیجه
  • مجید کریم کشته
  • محبوبه اصغری
  • فاطمه میر
  • امین الله ایرانی