اسامی برندگان برنامه بیجه

نام برنامه : بیجه
  • رمضان پادبان
  • حسین رجبی
  • طاهره کیخا
  • جواد اکبریان
  • فاطمه کیخا
  • مهین کیخا