جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
مستند 08:10
سریال انقلاب زیبا (تکرار) 10:10
ویژه برنامه اذان ظهر 11:00
سریال دارا و ندار (تکرار) 14:15
ویژه برنامه اذان مغرب 16:45
سریال انقلاب زیبا 18:30
یادگیری برتر 19:20
سریال دارا و ندار 22:00