جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مهر هنکین-بازپخش 03:40
اذانگاهي 04:40
جمع خوانی قرآن 05:00
باکس شروع 06:00
انیمیشن جنگل دامون 06:10
نوروز در سیستان 07:00
آواي شرقي 07:45
آیه الکرسی 08:00
نسیم هامون 08:10
فیلم سینمایی 09:10
مل ترمی- تکرار 10:40
اذانگاهی 11:35
سریال پایتخت2-تکرار 11:50
فیلم سینمایی (تکرار) 14:00
ویژه برنامه تحویل سال98-زنده 17:00
اذانگاهی 17:25
سریال پایتخت2 18:00
هم راه - زنده 19:00
خبر 20:00
ویژه برنامه تحویل سال98-زنده 21:00
ارتباط با شلمچه و مشهد 22:25
ویژه برنامه تحویل سال98-زنده 23:00