جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
شبکه شما 04:30
ویژه برنامه شروع 08:00
مسابقه ضد گلوله 08:15
زنان قصه ما 10:00
ویژه برنامه اذان ظهر 12:25
سریال سه در چهار 17:10
ویژه برنامه اذان مغرب 19:30
سریال دو برادر 20:30
مستند 22:00