جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
نسیم هامون 08:10
سریال چک برگشتی(تکرار) 10:30
ویژه برنامه اذان ظهر 12:20
سریال پایتخت 2 (تکرار) 14:30
میعاد جمعه 16:45
سریال چک برگشتی 18:10
ویژه برنامه اذان مغرب 19:00
مردم و مسئولین 20:30
سریال پایتخت 2 22:00