شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه برنامه شروع 08:00
مستند 08:10
سریال پلیس قضایی (تکرار) 10:30
ویژه برنامه اذان ظهر 11:10
میعاد جمعه 12:00
یادگیری برتر (تکرار) 13:00
سیمای ورزش (تکرار) 13:15
مستند 14:00
سریال آب پریا (تکرار) 14:30
ویژه برنامه اذان مغرب 16:45
سریال پلیس قضایی 18:30
سریال آب پریا 22:00